Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

STATES

Programový systém STATES je určený k posuzování mezních stavů pevnosti (dle norem NTD A.S.I. SEKCE III., ASME Code Section III.). Obsahuje mimo jiné tyto základní podprogramy:

STATESM - MONOTON -výpočet a posouzení pevnosti tlakových nádob a těles při monotónním zatížení
STATESF - FATIGUE -posouzení tlakových nádob a ocelových konstrukcí na únavu v etapě iniciace defektu
STATESS - STATESU - FATIGUE -posouzení pevnosti šroubů a svorníků při monotónním zatížení a na únavu
STATESG -výpočet růstu defektů v nádobách a tělesech, určení kritické velikosti defektu
MMDB -materiálová databanka

Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.

...nahoru

JAPAR

Program na bázi MKP je určen pro pevnostní výpočty potrubních systémů, rámových konstrukcí a jejich kombinace v lineární oblasti s hodnocením podle RTM 108.020.01-75 (upřesnění starších norem INTERATOMENERGO - ruská norma pro jaderné elektrárny) popř. podle NTD A.S.I. SEKCE III - česká norma pro jaderné elektrárny.
Program umožňuje stanovit odezvu na všechny typy statického zatížení a libovolné okrajové podmínky.
V oblasti dynamiky program provádí modální analýzu (výpočet vlastních hodnot a tvarů kmitu). Odezvu na seizmické buzení řeší program metodou spekter odezvy včetně takzvaných modálních doplňků (ZPA efekt - statická náhrada vyšších tvarů kmitu).
Program má dva grafické postprocesory:

JAPAGRA -dává přehled výsledků a hodnocení. Třídění větví podle míry nebezpečnosti v různých kritériích a třídění módů podle velikosti libovolné z výstupních veličin seizmického řešení
JAR -dovoluje vytvořit výkresy potrubní soustavy podle projekčních zvyklostí

Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.

...nahoru

STAPAR

Program na bázi MKP je určen pro pevnostní výpočty potrubních systémů, rámových konstrukcí a jejich kombinace s důrazem na řešení prutových konstrukcí. Hodnocení prutových konstrukcí je prováděno podle ČSN 731401 a hodnocení potrubí je prováděno podle ASME B31.1.
Program jinak umožňuje řešit stejné problémy jako JAPAR. Navíc program umožňuje řešit lineární stabilitní problém (stabilitní vlastní čísla a tvary) včetně originálních prvků jako např. zohlednění klopného efektu (stabilita s ohledem na ohybové momenty) v globálním modelu nebo řešení lineárního stabilitního problému nejen ve statice, ale i pro jednotlivé vlastní tvary a v metodě spekter odezvy skládat kromě jiných veličin též míru rizika stabilitního selhání soustavy.
Dále program umožňuje provést geometricky nelineární řešení. Pro snadnější zadání jistého druhu imperfekcí je do programu zahrnuta možnost naklopení geometrie celé soustavy o výpočtářem definovaný úhel s tím, že všechny zadané zatěžovací účinky včetně tíhy svůj směr nemění (počáteční imperfekce simulující jistý typ chybné montáže).

Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.

...nahoru

MOVYKO

Programový systém MOVYKO je soubor programů založených na MKP řešící rovinné a rotačně symetrické úlohy, symetricky a nesymetricky zatížené.
Typy řešených úloh:
 • lineární statická analýza
 • teplotní a termomechanická analýza
 • termomechanická analýza přírubových spojů (podprogramy SRSP01 a SRSP02)
Posouzení napjatosti v definovaných řezech lze následně provést programovým systémem STATES.

Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.

...nahoru

ROSA

Program umožňující statickou a dynamickou analýzu konstrukcí založenou na MKP.
Program má rozsáhlou knihovnu konečných prvků - např. prostorové příhradové prvky, prostorové nosníkové prvky, membránové prvky s rovinnou napjatostí trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové, dvourozměrné konečné prvky trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové (rovinné přetvoření, rovinná napjatost, rotační symetrie), trojrozměrné tělesové prvky tvořené 8 uzly, prostorové deskové a skořepinové prvky trojúhelníkové a čtyřúhelníkové, okrajové prvky, trojrozměrné tlusté skořepinové prvky, prostorové přímé nebo zakřivené trubkové prvky.
Všechny analýzy jsou prováděny v lineární oblasti.
Statickou analýzu lze provést pro libovolné silové popř. deformační zatížení včetně zatížení stacionárním teplotním polem.
Dynamická analýza umožňuje řešení následujících problémů:
 • řešení vlastních hodnot a vlastních tvarů kmitu (pro menší úlohy řešeno pomocí metody založené na vlastnostech Sturmovy posloupnosti, u větších úloh je použita metoda iterace podprostoru)
 • ustálené harmonické kmitání konstrukce
 • odezva na libovolné dynamické zatížení rozvojem dle vlastních tvarů kmitu
 • odezva na libovolné dynamické zatížení přímou integrací
 • odezva pomocí spektrální analýzy
Model pro dynamiku (seizmiku) tepelného výměníku havarijního dochlazování s hlavními připojenými potrubními trasami
640x480, 28 kB
Model pro výpočet napětí od kombinace statických a seizmických zatížení
640x480, 44 kB

...nahoru

RONAP

Program slouží k vyhodnocení výsledků získaných při řešení statické analýzy a seizmické spektrální analýzy získaných programem ROSA (složky napětí, složky sil a momentů). Dále program slouží k získání a vyhodnocení vzájemných kombinací výsledků získaných programem ROSA.
Pro vyhodnocení napětí je použita teorie maximálních smykových napětí. Kombinace jednotlivých zatěžovacích stavů lze provádět pomocí lineární algebraické kombinace (tedy včetně znamének), kombinace absolutních hodnot, popř. kombinace metodou SRSS. Vzniklé kombinace zatěžovacích stavů představují nové zatěžovací stavy, které lze opět vzájemně kombinovat. Pro závěrečnou kombinaci zatěžovacího stavu se znaménky a zatěžovacího stavu v absolutních hodnotách se automaticky provedou všechny možné kombinace složek napětí obou stavů a určí se výsledné redukované napětí.
Při výpočtu libovolné kombinace zatěžovacích stavů je možno každý zatěžovací stav násobit zvoleným součinitelem.

...nahoru

SEINV

Program pro výpočet horizontálních a vertikálních seizmických účinků na vertikální válcové nádrži s kapalinou. Řešení odezvy na horizontální seizmické buzení se provádí odděleně pro "impulsní" a "konvektivní" vlivy kapaliny na kmitání nádrže, tj. za předpokladu slabé vazby mezi vlastními tvary kmitů nádrže a vlastními tvary kmitů volné hladiny kapaliny.
Impulsní odezva se řeší s uvážením vlivů deformací nádrže. Řešení odezvy vychází ze znalostí vlastních tvarů kmitu nádrže s kapalinou (lze je určit poměrně přesně s vyloučením řešení interakčního problému). Impulsní hydrodynamický tlak se určuje z rychlostního potenciálu kapaliny v nádrži získaného řešením Laplaceovy diferenciální rovnice (Eulerova formulace) pro okrajové podmínky odpovídající vlastnímu tvaru kmitu nádrže. Odezvy nádrže se řeší s použitím rozvoje dle vlastních tvarů kmitu.
Řešení odezvy nádrže na konvektivní složky hydrodynamického tlaku, tj. na kmitání volné hladiny, spočívá v určení potenciálu rychlosti kapaliny v nádrži, jejíž deformace lze zanedbat. Potenciál se určí řešením Laplaceovy diferenciální rovnice (Eulerova formulace) pro dané okrajové podmínky, odpovídající danému vynucenému pohybu dokonale tuhé nádrže a respektující pohyb volné hladiny kapaliny. Z potenciálu rychlosti se určí kmitání hladiny kapaliny a hydrodynamický tlak na stěnu nádrže.
Výsledná odezva nádrže na horizontální účinky se určí superpozicí "impulsní" a "konvektivní" odezvy.
Vertikální kmitání kapaliny v nádrži je řešeno s uvážením pružnosti stěny nádrže a stlačitelnosti kapaliny. Seizmické buzení nádrží je uvažováno v základně (zadání pomocí spekter odezvy).
Programem lze získat následující nejdůležitější výsledky:
 • horizontální frekvence nádrže s kapalinou (impulsní a konvektivní)
 • vertikální frekvenci kapaliny v nádrži
 • pravděpodobné maximální hydrodynamické tlaky na stěnu a dno nádrže
 • pravděpodobné maximální vnitřní síly po výšce nádrže (na celý příčný řez nádrže)
 • maximální výšku vlny kapaliny v nádrži
 • celkové zatížení podloží pod nádrží
 • zatížení podložního prstence pod stěnou nádrže
Výsledky programu byly úspěšně testovány jak porovnáním s výsledky získanými pomocí jiných programů (SYSTUS, ANSYS), tak pomocí testů na modelech s buzením v základně. Program lze využít jak pro válcové, tak víceválcové nádrže.

Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.

...nahoru

SEINH

Obdobný program jako program SEINV, ale řeší horizontální a vertikální seizmické účinky na vertikální hranaté (obdélníkový půdorys) nádrži s kapalinou.

...nahoru

PVESS

Software pro dimenzování tlakových nádob. Je určen pro provádění výpočtů tlakových a beztlakových nádob a jejich částí podle následujících předpisů:
 • ČSN 690010 Tlakové nádoby stabilní
 • AD-Merkblätter řady B a S

...nahoru

GEONEL

Program na bázi MKP. Je to především testovací a vývojový program, jehož úspěšné části lze následně využívat nebo zařadit do jiných programů. Program slouží pro pevnostní výpočty prutových konstrukcí. Zabývá se hlavně nelinearitami ve statice. V dynamice lze též použít pro modální analýzu mechanické soustavy v komplexním oboru (komplexní vlastní čísla a vlastní tvary kmitu) a pro řešení problému harmonického buzení soustav při neproporcionálním tlumení (obsahuje řešič soustavy lineárních algebraických rovnic v komplexní aritmetice). Program je neustále rozvíjen a lze jej velmi operativně modifikovat.

...nahoru

VN

Program na bázi MKP. Pomocí nosníkových konečných prvků umožňuje řešit globální odezvu vysokých nádob (reaktory, kolony, atd.) s libovolným systémem uložení. Je řešena statická úloha, modální analýza, odezva na seizmické buzení metodou spektra odezvy (též dle ČSN 690010 4.22) a problematika statické a dynamické složky odezvy od větru v souladu s ČSN 690010 4.22 (lze modifikovat dle jiných norem).
Podmínky vzniku příčného kmitání jsou hodnoceny podle ČSN 690010 4.23, buzení a tlumení je kvantifikováno podle ČSN 730035 P2.17 až P2.19. Pevnostní kontroly nebezpečných míst jsou provedeny podle ČSN 690010 4.23. Vše lze modifikovat dle jiných norem.

...nahoru

ROTOKAR

Program pro řešení krouživého kmitání rotorů. Program používá řešení soustavy lineárních algebraických rovnic a problému vlastních hodnot a tvarů v komplexním oboru pro lineárně řazené prvky. Kromě běžnějších úloh (kritické otáčky a tvary) program dovoluje odhalit i případnou ztrátu stability.

...nahoru

D3D

Program slouží k hodnocení kumulace únavového poškození. Obecný zatěžovací proces je rozdělen na elementární zátěžové cykly metodou stékání deště aplikovanou originálním způsobem i na trojosou napjatost.

...nahoru