Královopolská SAG s.r.o.
Česky   English

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

SYSTUS

Obecně orientovaný, multifyzikální soubor programů pro výpočtovou analýzu konstrukcí a staveb založený na metodě konečných prvků. Systus je produktem společnosti ESI Software - Francie zaměřené na tvorbu programů pro výpočtové simulace a virtuální prototyping. SYSTUS je obecně známý programový systém s celou řadou instalací po celém světě. Je zhruba na úrovni programů ANSYS a COSMOS. Proto bude na rozdíl od ostatních programů uveden velmi stručně. Program je standardizován SÚJB pro pevnostní výpočty zařízení JE.
Systus - screenshot
745x600, 63 kB
Systus - screenshot
800x600, 92 kB

Preprocessing

Modelování geometrie, 8 algoritmů pro tvorbu plošných sítí, 7 algoritmů pro tvorbu objemových sítí, obecné spline plochy, algoritmy pro automatické lokální zjemňování sítě. Rozsáhlé možnosti oprav sítě. Nástroje pro kontrolu kvality sítě. Import geometrie ve standardech IGES, STEP, VDA - spolupráce s programy typu CAD. Zobrazení zadaných zatížení, okrajových podmínek a materiálových vlastností formou izoploch, vektorů a symbolů. Procedury pro spojení nosníkových, skořepinových a objemových prvků.

Postprocessing

Kombinace jednotlivých zatížení a zatěžovacích stavů. Zobrazení výsledků výpočtů formou izolinií, izoploch, symbolů a vektorů. Grafy - 2D, 3D. Tisk libovolných hodnot. Vyhodnocení výsledků podle norem ASME a RCCM. Grafika - rendering, transparentní (průhledné) zobrazení, animace, řezy, prostředky pro tvorbu a umístění textu, multiwindow, obrázky postscript, TIFF, HPGL.

Statika

Lineární i nelineární - velké posuvy, velká natočení, velká přetvoření. Stabilitní analýza - lineární i nelineární. Kontakní problémy - vzájemné posuvy kontaktních ploch, tření. Lomová mechanika.

Dynamika

Vlastní hodnoty a vlastní tvary i v komplexním oboru, přímá integrace, rozklad dle vlastních tvarů kmitu, mono i multi-spektrální analýza včetně ZPA efektu a libovolné kombinace modálních odezev, stochastická dynamika, citlivostní analýza, modální syntéza, interakce kapalina - konstrukce (Eulerovská formulace), nelineární dynamika.

Teplo a termomechanika

Lineární, nelineární, stacionární a nestacionární konvekce, kondukce a radiace, fázové přeměny (změnou entalpie), tepelná výměna potrubí - médium, vzájemný vliv tepelného a termomechanického výpočtu, tepelné a termomechanické výpočty skořepinových konstrukcí.

Modely chování materiálu

Elasticita a hyperelasticita - lineární i nelineární, elastoplasticita, cyklické zpevnění, viskoplasticita, creep, viskoelasticita, zákony chování materiálu definované uživatelem. Všechny materiálové vlastnosti mohou být závislé na teplotě.

Řešiče

Přímé i interaktivní řešiče, řešiče pro symetrické i nesymetrické matice. Nelinearity - Newton Raphson a modifikovaný Newton Raphson, BFGS, RIKS, automatická volba přírůstku zatížení a časového kroku, změna sítě během řešení - přenos hodnot. Substructuring - statika i dynamika.

S.I.L. - Systus Interface Language

Nástroj - programovací jazyk, umožňující přímý přístup do databází SYSTUSu, práci s výpočtovým modelem, zatížením, okrajovými podmínkami, materiálovými vlastnostmi, výsledky výpočtů a jejich zobrazením, parametrizaci, vytváření různých funkčních závislostí apod.

Grafické výstupy


Průběh deformací děleného zámku plovoucí hlavy výměníku
546x600, 21 kB
Hertzův kontakt dvou kulových ploch. Deformace ve směru osy Y
800x543, 46 kB
Hertzův kontakt dvou kulových ploch. Síla Fy v kontaktní ploše
800x543, 47 kB
Hrdlo kondenzátoru páry. Průběh napjatosti od vnějších sil a vnějšího přetlaku
800x543, 41 kB
Nosníkový vlastní tvar válcové nádrže
800x543, 21 kB
Model oplášťování šoupátka
800x543, 27 kB
Oplášťování šoupátka. Průběh napjatosti
800x543, 29 kB
Skořepinový vlastní tvar válcové nádrže
800x543, 22 kB
Vstupní hrdlo výměníku havarijního dochlazování HSCHZ. Průběh napjatosti od vnitřního přetlaku a teplotního pole
800x547, 37 kB
Průběh napjatosti v děrovném poli trubkovnice výměníku
548x600, 37 kB
Průběh deformací rozváděcího žlabu
800x448, 34 kB
Průběh napjatosti vyvolané kombinovaným statickým a seizmickým zatížením vodojemu
691x600, 45 kB
Výměník HSCHZ - výpočtový model
800x448, 23 kB
Teplotní pole chladiče vzduchu v přechodovém a v ustáleném stavu
758x600, 70 kB
Nestacionární teplotní pole hermetické průchodky
350x600, 14 kB
Model soustavy výměníků na OK
800x543, 47 kB
Model hrdla trubkového výměníku
800x543, 29 kB
1.vlastní tvar soustavy výměníků na OK
800x543, 57 kB
Vodojem 700 m3 - výpočtový model
687x600, 32 kB
Rozvodový žlab - výpočtový model
800x523, 38 kB
Chladič vzduchu - výpočtový model
325x600, 15 kB
Vyztužení oblasti kotvení zásobníku - výpočtový model
800x516, 49 kB
Zásobník - řez - zatížení hydrostatickým tlakem
656x600, 50 kB
Zásobník - řez - zdeformovaný tvar (100x zvětšeno) + průběh napjatosti
800x490, 27 kB
Zásobník - průběh napjatosti v oblasti kotvení
800x600, 39 kB

Animace


Ohyb plátu okolo trubky. Průběh kontaktní síly
837x668, 326 kB
  Ohyb plátu okolo trubky. Průběh napjatosti
836x668, 545 kB